Illes Control - control de plagas en Mallorca
higiene-sanitaria-mallorca

Qualitat de l’aireNeteja i desinfecció de sistemes de climatització.

Neteja i desinfecció de sistemes de climatització
Illes Control

Diagnòstic i inspecció de la qualitat i salut ambiental a interiors.

El problema

Neteja sistema climatització

Gran part de les activitats quotidianes realitzades per l’ésser humà tenen lloc dintre d’edificis, motiu pel qual la qualitat de l’aire s’ha convertit en un tema important de seguretat i salut.

Degut a factors socioeconòmics i energètics, els edificis han experimentat diversos canvis (en el seu disseny, en les seves caracvterístiques, en la proliferació d’equips com fitocopiadores, ordinadoras, etc.) que generen efectes negatius en la salut dels ocupants. D’aquí la necessitat de que aquestes instal·lacions haguin d’estar correctament dissenyades, instal·lades i mantengudes per personal qualificat i amb experiència, així com també revisades i inspeccionades periòdicament.

Els efectes sobre la salut: asfixia, nàusees, marejos, mal de cap, irritacions del tracte respiratori i dels ulls, bronquitis, càncer de pulmó, malalties infeccioses, etc.

Els factors físics que influeixen en el confort estan relacionats principalment amb la humitat relativa, la velocitat mitjana de l’aire, la temperatura i el renou. A més, existeixen contaminants químics entre els quals es troben el diòxid de carboni (indicatiu d’insuficient aire de renovació en l’interior), monòxid de carboni, diòxid de sofre, composts orgànics volàtils, partícules en suspensió, ozó, radó, etc. i diversos agents patògens. En definitiva, un "còctel" de substàncies contaminants a les que la població s’enfronta a diari no només en els edificis, també estan presents en l’aire exterior, l’aigua, els aliments, els productes de consum, etc. i dels quals resulta bastant complexe conèixer la seva composició, la dosis d’exposició diària, i la interacció de les mateixes amb el cos humà i el medi ambient.

La nostra solució

Per a la seva seguretat, la de la seva família, la dels seus treballadors i la dels seus clients, Illes Control realitza Auditories de Qualitat de l’Aire Interior en indústria alimentària, en edificis, en clíniques, en quiròfans. Segons la classificació de la seva instal·lació, la normativa estableix els paràmetres que es mesuren:

 • CO2 (taxa de ventilació)
 • CO
 • Temperatura i humitat relativa (confort tèrmic)
 • Partícules en suspensió PM 2,5, PM10
 • Control de matèria particulada en superfície de conductes d’impulsió
 • Bacteris i fongs en ambient
 • Gasos
 • Renou ambiental
 • Il·luminació ambiental
 • Ozon
 • Accions i procediment

Neteja i desinfecció
Neteja sistema climatització

Neteja i desinfecció dels sistemes de climatització dels conductes d’impulsió i retorn, de la UTA  (unitat de tractament d’aire) i de difusors.

Verificació i assessorament

Verificació i assessorament de la higienització de sistemes de climatització. Inspecció visual, microbiològica i de matèria particulada del sistema.

Diagnóstic Inicial i inspecció

Diagnòstic Inicial i inspecció de la Qualitat i Salut Ambiental en Interiors.

+ info

Eviti la Síndrome de l'Edifici Malalt

La preocupació per la qualitat ambiental a l'interior d'edificis és cada vegada major. Les queixes més freqüents del personal, en edificis amb contaminació microbiana en aire interior, són olors desagradables amb sensació d'ambient carregat, olor d'humitat, irritació de gola i nas, coïssor d'ulls, mal de cap, llagrimeig, al·lèrgies, etc. Netegem i higienitzem els conductes de climatització i d'extracció en edificis, públics, organismes oficials, comunitats de veïns, edificis d'oficines, etc.

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.