Illes Control - control de plagas en Mallorca
control-legionela-mallorca

Control de legionel·la

Illes Control

Neteja i desinfecció, consultoria i auditoria contra la legionel·la.

El problema

Control legionel·la mallorca

La Legionel·la és una bactèria que viu a l’aigua. En consequència, qualsevol masa d’aigua potable en un edifici, inclosa la xarxa d’aigua freda potable, pot ser potencialment un punt de risc i pot ser colonitzada en qualsevol punt.

La infecció per Legionel·la pot causar des de la febre de Pontiac, semblant a un grip, fins a legionel·losis, una pneumonia molt severa que pot causar la mort.

Així, per evitar aquestes infeccions és necessari el tractament per a la desinfecció i millora de la qualitat de l’aigua..

En algunes ocasions, en aquestes instal·lacions, mal disenyades, sense manteniment o amb un manteniment inadequat, s’afovoreix l’estancament de l’aigua i l’acumulació de productes que nutrixen el bacteri, com poden ser fangs, matèria orgànica, matèries de corrosió i amebes, formant una biocapa. La presència d’aquesta biocapa, junt a una temperatura propícia, explica la multiplicació de Legionel·la fins a concentracions infectants per als éssers humans. Si existeix en la instal·lació un mecanisme productor d’aerosols, el bacteri pot dispersar-se en l’aire. Les gotes d’aigua que contenen el bacteri poden romandre suspeses en l’aire i penetrar per inhalació en l’aparell respiratori.

La nostra solució

Consultoria i assessorament prevenció de legionel·la

Els serveis que oferim des d’Illes Control són la gestió documental, consultoria i assessorament, així com neteja i desinfecció segons el Reial Decret 865/2003.

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT: realtzam assessorament davant les inspeccions de les Autoritats sanitàries i/o consultoria davant la detecció de desviacions o deficiències en les instal·lacions, indicant les mesures correctores que s’han d’adoptar

Gestió documental:

  • Elaboració del llibre de registre.
  • Elaboració i revisió periòdica del llibre de registre, consisteix en una revisió periòdica per comprovar la correcta cumplimentació del llibre i informant, en el seu cas, de les desviacions detectades.
  • Gestió integral: s’elabora, revisa i cumplimenta al llibre de registre totes les operacions de manteniment definides
  • Elaboració del programa de prevenció i control de Legionel·la: el servei inclou el diagnòstic de situació, el programa de tractament d’aigua, l’evaluació final i l’avaluació del risc de la instal·lació.Neteja i desinfecció:

Les instal·lacions d’aigua calenta sanitària i d’aigua freda de consum humà se netejaran i desinfectaran, com a mínim, una vegada a l’any, quan es posi en marxa la instal·lació per primera vegada, després d’una aturada superior a un mes, després d’una reparació o modificació estructural, quan una revisió general així ho aconselli i quan així ho determini una autoritat sanitària.

Aigua calenta sanitària: desinfecció tèrmica
Neteja i desinfecció contra la legionel·la

  • Buidar el sistema i, si fos necessari, netejar a fons les parets del dipòsits acumuladors, realitzar les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta.
  • Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l’aigua fins a 70ºC i mantenir durant 2 hores. Posteriorment, obrir per sectors tots les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma sequencial. Confirmar la temperatura per a tots els punts terminals de la xarxa s’ha de aconseguir una temperatura de 60ºC.
  • Buidar el dipòsit acumulador i tornar a omplir-lo per el seu funcionamient habitual.

Aigua freda de consum humà: desinfecció química

Els elements desmontables, com aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l’eliminació d’incrustacions i adherencies i se submergiran en una solució que contengui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda.