Illes Control - control de plagas en Mallorca
control-legionela-mallorca

Control de legionel·la

Illes Control

Neteja i desinfecció, consultoria i auditoria contra la legionel·la.

El problema

Control legionel·la mallorca

La Legionel·la és una bactèria que viu a l’aigua. En consequència, qualsevol masa d’aigua potable en un edifici, inclosa la xarxa d’aigua freda potable, pot ser potencialment un punt de risc i pot ser colonitzada en qualsevol punt.

La infecció per Legionel·la pot causar des de la febre de Pontiac, semblant a un grip, fins a legionel·losis, una pneumonia molt severa que pot causar la mort.

Així, per evitar aquestes infeccions és necessari el tractament per a la desinfecció i millora de la qualitat de l’aigua..

En algunes ocasions, en aquestes instal·lacions, mal disenyades, sense manteniment o amb un manteniment inadequat, s’afovoreix l’estancament de l’aigua i l’acumulació de productes que nutrixen el bacteri, com poden ser fangs, matèria orgànica, matèries de corrosió i amebes, formant una biocapa. La presència d’aquesta biocapa, junt a una temperatura propícia, explica la multiplicació de Legionel·la fins a concentracions infectants per als éssers humans. Si existeix en la instal·lació un mecanisme productor d’aerosols, el bacteri pot dispersar-se en l’aire. Les gotes d’aigua que contenen el bacteri poden romandre suspeses en l’aire i penetrar per inhalació en l’aparell respiratori.

La nostra solució

Consultoria i assessorament prevenció de legionel·la

Els serveis que oferim des d’Illes Control són la gestió documental, consultoria i assessorament, així com neteja i desinfecció segons el Reial Decret 865/2003.

CONSULTORIA I ASSESSORAMENT: realtzam assessorament davant les inspeccions de les Autoritats sanitàries i/o consultoria davant la detecció de desviacions o deficiències en les instal·lacions, indicant les mesures correctores que s’han d’adoptar

Gestió documental:

 • Elaboració del llibre de registre.
 • Elaboració i revisió periòdica del llibre de registre, consisteix en una revisió periòdica per comprovar la correcta cumplimentació del llibre i informant, en el seu cas, de les desviacions detectades.
 • Gestió integral: s’elabora, revisa i cumplimenta al llibre de registre totes les operacions de manteniment definides
 • Elaboració del programa de prevenció i control de Legionel·la: el servei inclou el diagnòstic de situació, el programa de tractament d’aigua, l’evaluació final i l’avaluació del risc de la instal·lació.Neteja i desinfecció:

Les instal·lacions d’aigua calenta sanitària i d’aigua freda de consum humà se netejaran i desinfectaran, com a mínim, una vegada a l’any, quan es posi en marxa la instal·lació per primera vegada, després d’una aturada superior a un mes, després d’una reparació o modificació estructural, quan una revisió general així ho aconselli i quan així ho determini una autoritat sanitària.

Aigua calenta sanitària: desinfecció tèrmica
Neteja i desinfecció contra la legionel·la

 • Buidar el sistema i, si fos necessari, netejar a fons les parets del dipòsits acumuladors, realitzar les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta.
 • Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l’aigua fins a 70ºC i mantenir durant 2 hores. Posteriorment, obrir per sectors tots les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma sequencial. Confirmar la temperatura per a tots els punts terminals de la xarxa s’ha de aconseguir una temperatura de 60ºC.
 • Buidar el dipòsit acumulador i tornar a omplir-lo per el seu funcionamient habitual.

Aigua freda de consum humà: desinfecció química

Els elements desmontables, com aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l’eliminació d’incrustacions i adherencies i se submergiran en una solució que contengui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda.

+ info

RD 865/2003 RD 140/2003

Els punts crítics en el sistema d'aigua freda són els següents:

 

 • Els aljubs i dipòsits d'aigua auxiliars. En aquests casos, la proliferació del bacteri es dóna en sistemes amb deficient estat de manteniment i neteja i/o sotmesos a insolació directa, ja que el bacteri es troba amb temperatura i nutrients que afavoreixen el seu creixement. L'estancament de l'aigua en el dipòsit i els tancaments inadequats, que permeten l'entrada de brutícia externa, són factors que afavoreixen l'assentament i la proliferació bacteriana.
 • Els ramals cecs i d'ús infreqüent. L'estancament de l'aigua facilita la formació de biofilms en els quals el bacteri pot ocultar-se i trobar nutrients per a multiplicar-se. Els ramals cecs són freqüents en edificacions antigues o remodelades. L'existència d'aixetes terminals d'escàs ús i les habitacions desocupades durant cert temps també poden representar un problema, ja que permeten l'estancament de l'aigua. Per tant, s'han de realitzar sagnats periòdicament.
 • Les connexions de la xarxa d'aigua potable a sistemes d'aigua no potable són un altre punt de risc. Les connexions amb el sistema contra incendis o amb el sistema de reg que manquen de les vàlvules anti-retorn.
 • Els grups de pressió, els quals poden estar disposats per a la seva entrada en sèrie, de manera que algun gairebé mai està en funcionament provocant estancament de l'aigua. A més, a vegades manquen de presa de fons per al seu sagnat o són de difícil neteja.

Els punts crítics en el sistema d'aigua calenta sanitària són els següents:


 • La producció centralitza. El cabal d'aigua calenta té moltes variacions al llarg del dia en funció de l'estació de l'any, tipus d'instal·lació , l'hora del dia, etc.. Tot això obliga a tenir acumuladors d'aigua calenta emmagatzemada per a garantir el seu subministrament en la seva demanda. Per tant, és important el control de temperatures en els acumuladors, ja que si en algun moment arriba a ser inferior a 45 °C s'afavorirà la proliferació de la Legionel·la.
 • Els bescanviadors de calor. El seu principal risc és que a altes temperatures s'afavoreix la deposició de sals el que podria produir porositats en la placa i la consegüent mescla de l'aigua del circuit amb l'aigua calenta sanitària. Per això, es recomana un bon manteniment, el qual es veurà afavorit si els bescanviadors són externs. A més també es recomana instal·lar una bomba que permeti la recirculació de l'aigua dins del mateix acumulador.
 • Estratificació tèrmica. La variació de temperatura en l'acumulador pot afavorir el creixement microbià si el bacteri es troba amb temperatures adequades. Per això, s'ha de portar un control d'ella i per a evitar l'estratificació tèrmica es recomana que els acumuladors siguin verticals i connectats en sèrie.
 
 • Els punts terminals. La neteja i desinfecció dels punts terminals (aixetes, dutxes) és una pràctica preventiva que reduirà la quantitat de nutrients i, per tant, dificultarà la proliferació bacteriana.